image
image
image
image
image
image
 

Permohonan/Pembaharuan Lesen Pembantu Pemakai Racun Makhluk Perosak

Permohonan/Pembaharuan Lesen Pembantu Pemakai Racun Makhluk Perosak
 
Seseorang yang menjalankan:
  • tugas kawalan makhluk perosak yang utama di bawah penyeliaan sendiri; atau
  • tugas kawalan makhluk perosak yang kecil di bawah penyeliaan,
Seorang pemakai racun makhluk perosak berlesen, hendaklah mempunyai suatu lesen pembantu pemakai racun makhluk perosak yang dikeluarkan oleh Lembaga Racun Makhluk Perosak.

Sesuatu permohonan untuk suatu lesen pembantu pemakai racun makhluk perosak hendaklah dibuat secara bertulis kepada Lembaga dalam Borang F (muat turun borang permohonan ) dan disertakan dengan fi permohonan sebanyak RM75.00.

Syarat-Syarat Lesen Pembantu Pemakai Racun Makhluk Perosak :
  1. Lesen ini diberikan kepada pemegang lesen untuk menjalankan kawalan makhluk perosak rumah secara am, kawalan anai-anai dan organisma perosak kayu yang lain, kawalan rumpai awam secara am dan kawalan makhluk perosak yang menjejaskan kesihatan awam.
  2. Melainkan jika dibatalkan atau digantung terlebih dahulu, lesen ini adalah sah selama tempoh dua tahun dari tarikh lesen dikeluarkan.
  3. Lesen ini tidak boleh dipindahkan miliknya.
  4. Lesen ini hendaklah dipakai oleh pemegang lesen apabila dia menjalankan pengendalian kawalan makhluk perosak.
  5.  Jika lesen ini hilang, pemegang lesen hendaklah melaporkan perkara itu kepada Lembaga dan memohon untuk penggantiannya.
  6. Lembaga boleh menghendaki pemegang lesen yang memohon untuk pembaharuan lesen menghadiri kursus yang diaturkan oleh Lembaga dari semasa ke semasa bagi memastikan bahawa pemegang lesen itu terus memenuhi kehendak teknologi yang berubah dan mempunyai tahap kekompetenan dan kebolehan yang berterusan dalam penggunaan racun makhluk perosak secara selamat dan betul.
  7. Lembaga boleh, sebagai tambahan kepada syarat-syarat di atas, mengenakan apa-apa syarat yang lain yang difikirkannya perlu)

Muka Surat: 1  2